Η εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία “ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. – Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Α.Ε.” ιδρύθηκε το έτος 2000 ως συνέχεια της “Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Ο.Ε.” η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών Δημόσιων – Ιδιωτικών Έργων από το έτος 1973. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού προσώπου, για τη συνένωση της εμπειρίας και της κατάρτισης τόσο των ιδρυτικών στελεχών όσο και των νεότερων συνεργατών – μελετητών. Το επιστημονικό προσωπικό που τη στελεχώνει, αποτελείται από μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ, με πείρα στις μελέτες έργων Δημοσίου και στη Διαχείριση Προγραμμάτων.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκπονώντας μελέτες έργων υποδομής, στους τομείς των Τοπογραφικών, Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών καθώς και Πολεοδομικών μελετών. Πολλές από τις μελέτες που εκπονήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια έχουν εφαρμοστεί και κατασκευαστεί και εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο εκπονήθηκαν, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών.

Η πολυετής δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει:

Α. μελέτες Τοπογραφικών αποτυπώσεων και Κτηματογραφήσεων με επίγειες & δορυφορικές μεθόδους, με σκοπό τη σύνταξη υποβάθρων και ψηφιακών μοντέλων εδάφους, την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών & φωτομωσαϊκών, σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, φωτοερμηνευτικές μελέτες, μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου, Κτηματολογίου Οδών, Αναδασμών, μελέτες Εφαρμογής Ρυμοτομικών Σχεδίων, Χωρικοί Εντοπισμοί, Δόμηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Β. μελέτες έργων Οδοποιίας Εθνικού Δικτύου, Αυτοκινητοδρόμων, Αστικών οδών, Παράπλευρων οδικών δικτύων, Ισόπεδων και Ανισόπεδων Κυκλοφοριακών Κόμβων, μελέτες Σιδηροδρομικής, Σήμανση – Ασφάλιση και Φωτεινή Σηματοδότηση, μελέτες οδών πρόσβασης σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων και σε χώρους Στάθμευσης και Αναμονής, Χώρων Στάθμευσης, Κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες Ελικοδρομίων.

Γ. μελέτες Υδραυλικών Έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων & ακαθάρτων, έργα ύδρευσης & άρδευσης, μελέτες αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης ύδατος και υδροληψίας, δίκτυα πυρόσβεσης, μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών, Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθετήσεις υδατορευμάτων και ποταμών, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης αυτοκινητοδρόμων.

Δ. μελέτες Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής, μελέτες μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής, Πράξεις Αναλογισμού & Τακτοποιήσεων, μελέτες ΣΧΟΟΑΠ.

Ε. Διαδικασίες διαγωνισμών, Επίβλεψη και παρακολούθηση Έργων, Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας & Υγιεινής, Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

Στο πελατολόγιο της Εταιρείας ανήκουν φορείς του στενού αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Εργολάβοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων καθώς και ιδιώτες. Μεταξύ των κυριότερων πελατών είναι η Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) που υπάγεται στο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΟΤΑ και Περιφέρειες πανελλαδικά.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι δίδεται μεγάλη βαρύτητα στον ποιοτικό έλεγχο των μελετών, διότι η πείρα έχει διδάξει ότι τεχνικές μελέτες που θεωρούνται κατ’ αρχήν άρτιες, παρουσιάζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους, τα οποία οφείλονται στην μη ύπαρξη ποιοτικού ελέγχου κατά το στάδιο της μελέτης.

Η Εταιρεία, βάσει της μακρόχρονης πείρας της για τον ορθό τρόπο οργάνωσης, έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο για την ομαλή και ποιοτική εκπόνηση των εκάστοτε μελετών, το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες, τις μεθόδους, τις διεργασίες – διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων και τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για τη σωστή απόδοση των παραγόμενων χαρτών, κειμένων και σχεδίων. Το Σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί με γνώμονα την καλύτερη και πιο παραγωγική εξυπηρέτηση του πελάτη για την εκπόνηση εμπρόθεσμα καθ όλα άρτιων και εφαρμόσιμων μελετών, που αποτελεί για την Εταιρεία τον μέγιστο στόχο.

Η προαναφερθείσα οργάνωση σε συνδυασμό και με τον πλήρη εξοπλισμό του Γραφείου επιτρέπουν, εκτός των άλλων, μεγάλη ευελιξία στην προσέγγιση βέλτιστων οικονομικά και τεχνικά λύσεων.